محمد آقا میرزایی

استاد فناوری اطلاعات
محمد آقا میرزایی

تخصص ها: -

مدرسان

بهناز رهنمافرد
مهندس میکروبیولوژی
علیرضا اویسی
مهندس کامپیوتر نرم افزار
هادی مرحمتی
مهندس نرم افزار