منیره صفری

نرم افزار تخصصی
منیره صفری

تخصص ها: اتوکد - 3max -

مدرسان

بهناز رهنمافرد
مهندس میکروبیولوژی
علیرضا اویسی
مهندس کامپیوتر نرم افزار
هادی مرحمتی
مهندس نرم افزار