عباس صمدی

مهندسی عمران
عباس صمدی

تخصص ها: AUTOCAD - 3D MAX - نقشه کشی

مدرسان

بهناز رهنمافرد
مهندس میکروبیولوژی
علیرضا اویسی
مهندس کامپیوتر نرم افزار
هادی مرحمتی
مهندس نرم افزار