پریسا سلیمی

مهندسی فناوری ا
پریسا سلیمی

تخصص ها: PHOTOSHOP - 3D MAX - COREL DRAW - کاربر ICDL

مدرسان

بهناز رهنمافرد
مهندس میکروبیولوژی
علیرضا اویسی
مهندس کامپیوتر نرم افزار
هادی مرحمتی
مهندس نرم افزار