فاطمه شهرابی فراهانی

مهندسی شیمی
فاطمه شهرابی فراهانی

تخصص ها: icdl- photoshop

مدرسان

بهناز رهنمافرد
مهندس میکروبیولوژی
علیرضا اویسی
مهندس کامپیوتر نرم افزار
هادی مرحمتی
مهندس نرم افزار