هادی مرحمتی

مهندس نرم افزار
هادی مرحمتی

تخصص ها: icdl-هلو-اکسل حسابداری

مدرسان

بهناز رهنمافرد
مهندس میکروبیولوژی
علیرضا اویسی
مهندس کامپیوتر نرم افزار
هادی مرحمتی
مهندس نرم افزار