سید فضل الله حسینی نژاد

حسابدار
سید فضل الله حسینی نژاد

تخصص ها: حسابداری

مدرسان

بهناز رهنمافرد
مهندس میکروبیولوژی
علیرضا اویسی
مهندس کامپیوتر نرم افزار
هادی مرحمتی
مهندس نرم افزار