علیرضا اویسی

مهندس کامپیوتر نرم افزار
علیرضا اویسی

تخصص ها: -

مدرسان

بهناز رهنمافرد
مهندس میکروبیولوژی
علیرضا اویسی
مهندس کامپیوتر نرم افزار
هادی مرحمتی
مهندس نرم افزار