بهناز رهنمافرد

مهندس میکروبیولوژی
بهناز رهنمافرد

تخصص ها: کاربر icdl

مدرسان

بهناز رهنمافرد
مهندس میکروبیولوژی
علیرضا اویسی
مهندس کامپیوتر نرم افزار
هادی مرحمتی
مهندس نرم افزار