فرزانه خاکبیز

گرافیک
فرزانه خاکبیز

تخصص ها: photoshop -corel draw-in

مدرسان

بهناز رهنمافرد
مهندس میکروبیولوژی
علیرضا اویسی
مهندس کامپیوتر نرم افزار
هادی مرحمتی
مهندس نرم افزار